آدرس :

بخش مرکزی ، شهر مهاباد، کوی استادهه ژار ، کوچه شانزدهم ، خیابان نوروز ، پلاک ۰ ، طبقه اول 

آذربایجان غربی – مهاباد- کوی هژار – خدمات خودرو پیروت زاده

آذربایجان غربی
 

مهاباد
 

۵۹۱۵۸۶۵۴۱۵
 

۰۴۴۴۲۴۴۵۸۶۴